Szkoła
Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla

Regulamin szkoły

Decyzja nr 5/2020 Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rozdz. 1. Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla, zwana dalej Szkołą, jest częścią Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska (zwanej dalej Katedrą) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (zwanym dalej Wydziałem).

 2. Zasady funkcjonowania Szkoły zostały sformułowane na podst. art. 4 p. 1. Zarządzenia Rektora AGH nr 76/2019 z dn. 25.11.2019.

 3. Szkoła podlega Kierownikowi Katedry, oraz Dziekanowi WIMiR, który nadzoruje jej działalność.

 4. Organami Szkoły są:

  1. Rada Programowa Szkoły,

  2. Kierownictwo Szkoły.

 5. Siedzibą Szkoły jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, zwana dalej Uczelnią, adres: Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

Rozdz. 2. Jednostki zrzeszone w Szkole

 1. Szkoła zrzesza na zasadzie dobrowolności wydziały oraz dyscypliny w AGH, które są zainteresowane propagowaniem w nauce i dydaktyce nowocześnie rozumianej, interdyscyplinarnej ochrony środowiska człowieka.

 2. Warunkiem uczestnictwa danego Wydziału Uczelni lub innej jednostki Uczelni w działalności Szkoły jest:

  1. akceptacja zasad funkcjonowania Szkoły,

  2. pisemne zgłoszenie reprezentantów do Rady Programowej Szkoły przez Dziekana danego Wydziału w ilości 1 do 3 osób, w zależności od wielkości Wydziału,

Rozdz. 3. Misja Szkoły i cele jej działania

 1. W swej działalności Szkoła uwzględnia tradycje ochrony przyrody i środowiska rozwijane w Uczelni przez profesorów Walerego Goetla i Tadeusza Skawinę – prekursorów nowoczesnej edukacji ekologicznej typu wszechnicy.

 1. Specyfiką Szkoły jest ścisłe powiązanie działalności technicznej na rzecz ochrony środowiska z ekologicznymi wymogami tej ochrony.

 2. Głównymi celami Szkoły są:

  1. rozwijanie w Uczelni nowoczesnej, interdyscyplinarnej dydaktyki z zakresu ochrony i inżynierii środowiska, oraz zrównoważonego rozwoju,

  2. organizacja i wykonywanie interdyscyplinarnych i komplementarnych badań nad środowiskiem dla rozwiązywania aktualnych problemów ekologicznych Krakowa, regionu krakowskiego i kraju,

  3. sporządzanie, dla władz Uczelni, kierownictw resortów oraz innych instytucji i organizacji analiz i opinii na temat węzłowych problemów ochrony środowiska w gałęziach gospodarki reprezentowanych w Uczelni,

  4. działanie na rzecz wprowadzania nowych technologii proekologicznych,

  5. wskazywanie preferowanych kierunków badań interdyscyplinarnych i przedsięwzięć z zakresu ochrony i inżynierii środowiska,

  6. edukacja ekologiczna oraz kształtowanie proekologicznych postaw pracowników i studentów Uczelni,

  7. inicjowanie przedsięwzięć i doradztwo w sprawach dotyczących ochrony i kształtowania środowiska człowieka, oraz zrównoważonego rozwoju.

Rozdz. 4. Formy działania Szkoły

 1. Zasadniczymi formami działania Szkoły są:

  1. prowadzenie studiów podyplomowych mieszczących się tematycznie w zakresie działania Szkoły (w ramach działalności Katedry na Wydziale),

  2. organizowanie konferencji naukowych i naukowo-technicznych oraz sympozjów z zakresu ochrony i inżynierii środowiska,

  3. prowadzenie własnej działalności wydawniczej,

  4. wykonywanie, a także inicjowanie i organizowanie prac naukowo-badawczych z zakresu ochrony i inżynierii środowiska z uwzględnieniem potencjału badawczego całej Uczelni, w tym opracowywanie i realizowanie projektów krajowych i międzynarodowych,

  5. organizowanie krajowych i międzynarodowych szkoleń ekologicznych,

  6. organizowanie innych form propagowania problemów ochrony środowiska,

  7. inicjowanie oraz wspomaganie inicjatyw tworzenia w Uczelni kierunków studiów, specjalności z zakresu ochrony i inżynierii środowiska, oraz innych form kształcenia,

  8. konsultowanie planów studiów oraz programów kształcenia związanych z ochroną środowiska,

  9. współdziałanie z innymi uczelniami i jednostkami gospodarczymi oraz administracją państwową i samorządową na rzecz ochrony środowiska i ekorozwoju,

  10. promowanie krajowych proekologicznych rozwiązań i technologii,

  11. rozwijanie współpracy międzynarodowej i działanie na rzecz transferu nowoczesnych technologii proekologicznych do naszego kraju, oraz promocji zagranicą polskich technologii służących oszczędnej gospodarce zasobami przyrody i poprawie stanu środowiska człowieka.

 1. Szkoła ma prawo wydawania świadectw ukończenia studiów podyplomowych (w ramach działalności jako Katedra na Wydziale), kursów szkoleniowych, udziału w seminariach i innych organizowanych przez Szkołę przedsięwzięciach.

Rozdz. 5. Rada Programowa Szkoły

 1. Rada Programowa Szkoły jest kolegialnym ciałem doradczym o roli opiniotwórczej w sprawach wytyczania i utrzymywania linii programowej Szkoły zgodnie z jej zasadami funkcjonowania.

 1. Członkowie Rady Programowej mają prawo do:

  1. czynnego udziału w posiedzeniach Rady Programowej,

  2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego dotyczącego typowania kandydata na Przewodniczącego Rady Programowej,

  3. uczestniczenia lub współuczestniczenia w realizacji zadań programowych Szkoły, zgodnie ze swymi kompetencjami i realizowaną tematyką,

  4. zgłaszania własnych inicjatyw programowych lub realizacyjnych,

  5. uzyskiwania informacji o bieżącej działalności Szkoły.

 2. Członkowie Rady Programowej wspierają Szkołę poprzez:

  1. propagowanie jej działań i usług na rzecz rozwoju nauki, dydaktyki i rozwoju gospodarczego zgodnego z zasadami ekorozwoju,

  2. opiniowanie i konsultowanie realizacji zadań programowych,

  3. ocenę działalności Szkoły na podstawie okresowych sprawozdań przedkładanych jej przez Kierownictwo Szkoły.

 3. Czynne działanie na rzecz rozwoju Szkoły, w tym uczestnictwo w plenarnych posiedzeniach Rady Programowej, jest obowiązkiem każdego członka Rady. Członek Rady Programowej, który nie uczestniczył w trzech kolejnych posiedzeniach Rady może być skreślony z listy członków Rady przez Dziekana IMiR.

 4. Radę Programową Szkoły powołuje Dziekan Wydziału IMiR.

 5. W skład Rady Programowej wchodzą: nauczyciele akademiccy z jednostek zrzeszonych w Szkole, którzy muszą stanowić ponad połowę składu Rady.

 6. W skład Rady mogą ponadto wchodzić wybitni specjaliści innych jednostek Uczelni i jednostek pozauczelnianych naukowych, administracyjnych lub gospodarczych, powoływani przez Dziekana IMiR na wniosek Rady.

 7. Skład Rady może być uzupełniony w związku z przystąpieniem do Szkoły innych jednostek.

 8. Radą Programową kieruje jej Przewodniczący powołany przez Dziekan z grona pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowisku profesora, na wniosek Rady Programowej.

 9. Rada Programowa organizuje co najmniej raz w roku posiedzenia plenarne, na którym ustosunkowuje się do:

  1. corocznego sprawozdania Kierownictwa Szkoły z działalności Szkoły,

  2. przedstawionego przez Kierownictwo programu działalności Szkoły na rok następny.

 10. W okresie pomiędzy zebraniami plenarnymi Rada Programowa jest reprezentowana przez jej Przewodniczącego.

 11. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej 10 członków Rady, może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie plenarne Rady, w celu rozpatrzenia bardzo pilnych spraw związanych z działalnością Szkoły.

 12. Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata.
  Kadencja rozpoczyna się w dniu 1 listopada roku rozpoczynającego kadencje wybieralnych organów jednoosobowych Uczelni i trwa do 31 października roku kończącego tę kadencję.

 13. Po wygaśnięciu kadencji Rady Programowej i Kierownictwa Szkoły, następują ponowne wybory składu Rady. W tym celu Dziekan Wydziału IMiR zwraca się do Wydziałów Uczelni biorących udział w działalności Szkoły o przedstawienie kandydatów do nowej Rady. Dalszy tryb postępowania określają punkty 14.–8.

Rozdz. 6. Kierownictwo Szkoły

 1. Bieżącą działalnością Szkoły kieruje Kierownik Szkoły powołany przez Dziekana IMiR spośród pracowników Katedry.

 2. Kierownik Szkoły pełni funkcję w Kierownictwie Katedry – jeżeli nie jest jej Kierownikiem, to powinien być zastępcą Kierownika Katedry.

 3. W trybie określonym w p.1. Dziekan powołuje nie więcej niż dwóch Zastępców Kierownika Szkoły.

 1. Kierownik Szkoły:

  1. Kieruje działalnością merytoryczną i finansową Szkoły w porozumieniu z kierownikiem Katedry i za Zgodą Dziekana.

  2. Organizuje działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną Szkoły za zgodą dziekana Wydziału.

  3. Zatwierdza kierowników poszczególnych zadań realizowanych w ramach działalności Szkoły w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Programowej. Kierowanie realizacją poszczególnych zadań może być powierzane członkom Rady Programowej Szkoły, lub specjalistom spoza Szkoły, stosownie do ich kompetencji.

  4. Opracowuje roczne sprawozdania z działalności Szkoły i przedstawia je do oceny Radzie Programowej na jej plenarnym posiedzeniu (zgodnie z rodz. 5, p. 11).

  5. Reprezentuje interesy Szkoły, w tym odpowiada za rozliczenia finansowe projektów realizowanych w ramach działalności Szkoły, przed Kierownikiem Katedry oraz Dziekanem.

  6. Część obowiązków podanych w punkcie 2, z wyjątkiem punktów 2.1. oraz 2.6, Kierownik Szkoły może powierzyć swoim zastępcom informując o tym Dziekana i Radę Programową.

Rozdz. 7. Obsługa administracyjna i finansowa Szkoły

 1. Obsługę administracyjną Szkoły prowadzi pracownik administracyjny zatrudniony w Katedrze.

 2. Obsługa finansowa projektów prowadzonych przez Szkołę jest prowadzona w ramach Katedry, z oznaczeniem, że są one projektami Szkoły.

 3. Sprawy finansowe projektów prowadzonych przez Szkołę nadzoruje Kierownik Szkoły za zgodą kierownika Katedry i Dziekana.

 1. Wszystkie sprawy finansowe Szkoły są prowadzone w Katedrze i przez Wydział.

Rozdz. 8. Postanowienia końcowe

We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszych zasadach funkcjonowania rozstrzyga Dziekan Wydziału, który zgodnie z R.1.p. 2 nadzoruje działalność Szkoły.