Szkoła
Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla

Ramowy program studiów podyplomowych

TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE ASPEKTY OCHRONY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Tematyka wykładów:

Gospodarka odpadami

Podstawy gospodarki odpadami stałymi. Aktualne przepisy i ich interpretacja w zakresie gospodarki odpadami w gminach oraz zakładach produkcyjnych. Odpady niebezpieczne. Utylizacja odpadów. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz niebezpiecznych. Recykling i zagospodarowanie odpadów – upcykling i downcykling.

Ochrona wody

Gospodarka wodna w Polsce. Aktualne przepisy i ich interpretacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. Zaopatrzenie ludności w wodę. Metody i urządzenia do oczyszczania wody i ścieków z zanieczyszczeń. Nowe technologie i urządzenia sedymentacyjne.

Ochrona powietrza

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Metody neutralizacji i eliminacji zanieczyszczeń gazowych. Technologie i urządzenia do eliminacji zapylenia powietrza. Monitoring stanu powietrza atmosferycznego.

Odnawialne źródła energii

Rodzaje energetyki odnawialnej możliwe do wykorzystania w Polsce w świetle nowego prawa energetycznego i budowlanego, międzynarodowych konwencji i zobowiązań Polski oraz zaleceń i standardów UE. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowań odnawialnych źródeł energii. Audyt energetyczny obiektu wg standardu Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Analiza kosztów, studium wykonalności przedsięwzięcia ekoenergetycznego. Źródła finansowania przedsięwzięć (kredyt, dotacje, ESCO, inżynieria finansowa).

Zarządzanie środowiskiem

Ekonomika ochrony środowiska, ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu. Problematyka ochrony środowiska w polityce Unii Europejskiej. Systemy zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001. Zastosowanie technik komputerowych w ochronie środowiska. Geograficzny system informacyjny (GIS) oraz bazy danych o stanie środowiska.

Podstawowe zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska

Ochrona środowiska przyrodniczego. Stan zagrożeń środowiska i jego konsekwencje zdrowotne. Analityka skażeń środowiska. Ekotoksykologia środowiska, biotechnologia środowiska. Źródła wibroakustycznych zagrożeń środowiska. Monitoring środowiska.

Ochrona i inżynieria środowiska w przemyśle

Procesy cieplne i ochrona środowiska. Urządzenia ochrony środowiska w energetyce. Inżynieria ochrony środowiska w przeróbce surowców mineralnych, w tym między innymi w górnictwie, hutnictwie, w przemyśle chemicznym. Ekologiczna eksploatacja maszyn i pojazdów. Nowoczesne materiały konstrukcyjne stosowane w ochronie środowiska gruntowo-wodnego. Gospodarka i zagospodarowanie odpadów produkcyjnych.

Zajęcia terenowe

System monitoringu powietrza atmosferycznego w Krakowie. Składowisko odpadów komunalnych w Baryczy. Bioindykacja środowiska przyrodniczego. Oczyszczalnia ścieków "Kujawy".