Szkoła
Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla

Misja i cele

Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla wchodzi w skład Katedry Systemów Energetycznych i Urzadzeń Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej, uczelni założonej w 1919 roku dla kształcenia specjalistów w dziedzinie poszukiwania, wydobywania, przerabiania i wykorzystania surowców mineralnych. Akademia jest dobrze wyposażona w aparaturę naukowo-badawczą, w tym informatyczną sieć łączności z podobnymi instytucjami w Polsce i za granicą. Uczelnia stale się rozwija lecz zmienia przy tym swój charakter. Zwykłe pozyskiwanie surowców dla gospodarki musi być rozszerzone o ich bardziej kompleksowe wykorzystanie, głębszą przeróbkę, zastosowanie nowych "czystszych" technologii.

Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla stanowi odpowiedź uczelni na takie wyzwanie, będąc placówką naukowo-dydaktyczną stojącą ponad formalnymi podziałami na zakłady, katedry czy instytuty. Wykorzystuje ona w działalności na rzecz ochrony środowiska wszystkie jednostki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz innych uczelni i ośrodków naukowych nie tylko krakowskich. 

Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla zajmuje się głównie:

Organami Szkoły są: