Informacje o Szkole \ Regulamin

Regulamin
Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla

w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla, zwana dalej Szkołą, jest jednostką pozawydziałową działająca na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 Statutu AGH.
 2. Szkoła podlega Prorektorowi ds. Nauki, który nadzoruje działalność tej jednostki.
 3. Organami Szkoły są:
  1. Rada Programowa Szkoły,
  2. Kierownictwo Szkoły.
 4. Siedzibą Szkoły jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, zwana dalej Uczelnią, adres: al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

§ 2. Jednostki zrzeszone w Szkole

 1. Szkoła zrzesza na zasadzie dobrowolności wydziały i jednostki pozawydziałowe, które są zainteresowane propagowaniem w nauce i dydaktyce nowocześnie rozumianej ochrony środowiska człowieka.
 2. Warunkiem uczestnictwa danego Wydziału Uczelni lub innej jednostki Uczelni w działalności Szkoły jest:
  1. akceptacja regulaminu Szkoły,
  2. pisemne zgłoszenie reprezentantów do Rady Programowej Szkoły przez Dziekana Wydziału w ilości 1 do 3 osób, w zależności od wielkości Wydziału,
  3. pisemna deklaracja Dziekana o finansowym udziale Wydziału w kosztach funkcjonowania Szkoły.

§ 3. Misja Szkoły i cele jej działania

 1. W swej działalności Szkoła uwzględnia tradycje ochrony przyrody i środowiska rozwijane w Uczelni przez profesorów Walerego Goetla i Tadeusza Skawinę – prekursorów nowoczesnej edukacji ekologicznej typu wszechnicy.
 2. Specyfiką Szkoły jest ścisłe powiązanie działalności technicznej na rzecz ochrony środowiska z ekologicznymi wymogami tej ochrony.
 3. Głównymi celami Szkoły są:
  1. rozwijanie w Uczelni nowoczesnej dydaktyki z zakresu ochrony i inżynierii środowiska oraz zrównoważonego rozwoju,
  2. organizacja interdyscyplinarnych i komplementarnych badań nad środowiskiem dla rozwiązywania aktualnych problemów ekologicznych Krakowa, regionu krakowskiego i kraju,
  3. sporządzanie dla władz Uczelni, kierownictw resortów oraz innych instytucji i organizacji różnego szczebla analiz i opinii na temat węzłowych problemów ochrony środowiska w gałęziach gospodarki reprezentowanych w Uczelni,
  4. działanie na rzecz wprowadzania nowych technologii proekologicznych,
  5. wskazywanie preferowanych kierunków badań interdyscyplinarnych i przedsięwzięć z zakresu ochrony i inżynierii środowiska,
  6. edukacja ekologiczna oraz kształtowanie proekologicznych postaw pracowników i studentów Uczelni,
  7. inicjowanie przedsięwzięć i doradztwo w sprawach dotyczących ochrony i kształtowania środowiska człowieka oraz zrównoważonego rozwoju.

§ 4. Formy działania Szkoły

 1. Zasadniczymi formami działania Szkoły są:
  1. inicjowanie oraz wspomaganie inicjatyw tworzenia w Uczelni kierunków studiów, specjalności z zakresu ochrony i inżynierii środowiska oraz innych form kształcenia, w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich i studiów podyplomowych,
  2. prowadzenie studiów podyplomowych mieszczących się tematycznie w zakresie działania Szkoły,
  3. organizowanie konferencji naukowych i naukowo-technicznych oraz sympozjów z zakresu ochrony i inżynierii środowiska,
  4. wykonywanie, a także inicjowanie i organizowanie prac naukowo-badawczych z zakresu ochrony i inżynierii środowiska z uwzględnieniem potencjału badawczego całej Uczelni, w tym opracowywanie i realizowanie projektów krajowych i międzynarodowych,
  5. prowadzenie własnej działalności wydawniczej,
  6. organizowanie krajowych i międzynarodowych szkoleń ekologicznych,
  7. organizowanie innych form propagowania problemów ochrony środowiska,
  8. konsultowanie planów studiów oraz programów kształcenia związanych z ochroną środowiska,
  9. współdziałanie z innymi uczelniami i jednostkami gospodarczymi oraz administracją państwową i samorządową na rzecz ochrony środowiska i ekorozwoju,
  10. promowanie krajowych proekologicznych rozwiązań i technologii,
  11. rozwijanie współpracy międzynarodowej i działanie na rzecz transferu nowoczesnych technologii proekologicznych do naszego kraju oraz promocji zagranicą polskich technologii służących oszczędnej gospodarce zasobami przyrody i poprawie stanu środowiska człowieka.
 2. Szkoła ma prawo wydawania świadectw ukończenia kursów dokształcających i szkoleń (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy PSW po zmianach w 2014 r.) i potwierdzania udziału w seminariach i innych organizowanych przez Szkołę przedsięwzięciach.

§ 5. Rada Programowa Szkoły

 1. Rada Programowa Szkoły jest organem kolegialnym właściwym w sprawach wytyczania i utrzymywania linii programowej Szkoły zgodnie z jej regulaminem.
 2. Do kompetencji Rady Programowej należy.
  1. opiniowanie Regulaminu funkcjonowania Szkoły,
  2. opiniowanie wniosku o powołanie Kierownika oraz zastępców Kierownika Szkoły, na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej, zwykłą większością głosów, w obecności ponad 50% składu Rady,
  3. opiniowanie wniosku o odwołanie Kierownika oraz zastępców Kierownika Szkoły, na wniosek co najmniej 10 członków Rady, w obecności ponad 50% składu Rady, zwykłą większością głosów.
 3. Członkowie Rady Programowej mają prawo do:
  1. czynnego udziału w posiedzeniach Rady Programowej,
  2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego dotyczącego typowania kandydata na Przewodniczącego Rady Programowej,
  3. uczestniczenia lub współuczestniczenia w realizacji zadań programowych Szkoły, zgodnie ze swymi kompetencjami i realizowaną tematyką,
  4. zgłaszania własnych inicjatyw programowych lub realizacyjnych,
  5. uzyskiwania informacji o bieżącej działalności Szkoły.
 4. Członkowie Rady Programowej wspierają Szkołę poprzez:
  1. propagowanie jej działań i usług na rzecz rozwoju nauki, dydaktyki i rozwoju gospodarczego zgodnego z zasadami ekorozwoju,
  2. opiniowanie i konsultowanie realizacji zadań programowych,
  3. ocenę działalności Szkoły na podstawie okresowych sprawozdań przedkładanych jej przez Kierownictwo Szkoły.
 5. Czynne działanie na rzecz rozwoju Szkoły, w tym uczestnictwo w plenarnych posiedzeniach Rady Programowej, jest obowiązkiem każdego członka Rady. Członek Rady Programowej, który nie uczestniczył w trzech kolejnych posiedzeniach Rady może być skreślony z listy członków Rady przez Rektora AGH.
 6. Radę Programową Szkoły powołuje Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.
 7. W skład Rady Programowej wchodzą: nauczyciele akademiccy z jednostek zrzeszonych w Szkole, którzy muszą stanowić ponad połowę składu Rady.
 8. W skład Rady mogą ponadto wchodzić wybitni specjaliści innych jednostek Uczelni i jednostek pozauczelnianych naukowych, administracyjnych lub gospodarczych, powoływani przez Rektora AGH na Wniosek Rady.
 9. Skład Rady może być uzupełniony w związku z przystąpieniem do Szkoły innych jednostek.
 10. Radą Programową kieruje jej Przewodniczący powołany przez Rektora z grona pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowisku profesora, na wniosek Rady Programowej. W okresie nieobecności Przewodniczącego jego funkcje pełni członek Prezydium wskazany przez Przewodniczącego.
 11. Rada Programowa na zebraniu plenarnym ze swego składu powołuje na okres kadencji Rady 5 osobowe Prezydium, z prawem zmiany jego składu w trakcie trwania kadencji.
 12. Rada Programowa organizuje co najmniej raz w roku posiedzenia plenarne, na którym ustosunkowuje się do:
  1. corocznego sprawozdania Kierownictwa Szkoły z działalności Szkoły,
  2. przedstawionego przez Kierownictwo programu działalności Szkoły na rok następny.
 13. W okresie pomiędzy zebraniami plenarnymi Rada Programowa jest reprezentowana przez jej Prezydium.
 14. Na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezydium Rady, lub co najmniej 10 członków Rady, może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie plenarne Rady, w celu rozpatrzenia bardzo pilnych spraw związanych z działalnością Szkoły.
 15. Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata. Kadencja rozpoczyna się w dniu 1 listopada roku rozpoczynającego kadencje wybieralnych organów jednoosobowych Uczelni i trwa do 31 października roku kończącego tę kadencję.
 16. Po wygaśnięciu kadencji Rady Programowej i Kierownictwa Szkoły, następują ponowne wybory składu Rady. W tym celu Rektor AGH zwraca się do Wydziałów Uczelni biorących udział w działalności Szkoły o przedstawienie kandydatów do nowej Rady. Dalszy tryb postępowania określony jest w ust. 6-11.

§ 6. Kierownictwo Szkoły

 1. Bieżącą działalnością Szkoły kieruje Kierownik Szkoły powołany przez Rektora AGH na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej po zasięgnięciu opinii Senatu. W trybie określonym powyżej Rektor powołuje nie więcej niż dwóch Zastępców Kierownika Szkoły.
 2. Kierownik Szkoły:
  1. Kieruje działalnością merytoryczną i finansową Szkoły w porozumieniu z Prezydium Rady Programowej.
  2. W zakresie udzielonego przez Rektora AGH pełnomocnictwa reprezentuje Uczelnię na zewnątrz w sprawach dotyczących Szkoły.
  3. Organizuje działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną Szkoły.
  4. Zatwierdza kierowników poszczególnych zadań realizowanych w ramach działalności Szkoły w porozumieniu z Prezydium Rady Programowej. Kierowanie realizacją poszczególnych zadań może być powierzane członkom Rady Programowej Szkoły lub specjalistom spoza Szkoły, stosownie do ich kompetencji.
  5. Opracowuje roczne sprawozdania z działalności Szkoły i przedstawia je do oceny Radzie Programowej na jej plenarnym posiedzeniu.
  6. Reprezentuje interesy Szkoły, w tym odpowiada osobiście za rozliczenia finansowe Szkoły.
  7. Część obowiązków wskazanych w ust. 2, z wyjątkiem pkt 1 oraz pkt 6, Kierownik Szkoły może powierzyć swoim zastępcom informując o tym Radę Programową lub jej Prezydium.

§ 7. Finanse Szkoły

 1. 1. Szkoła finansuje koszty swojej działalności z pozyskanych przychodów.
 2. Źródłami przychodów Szkoły są:
  1. dotacje ze środków własnych AGH,
  2. dotacje z jednostek zrzeszonych w Szkole,
  3. przychody z organizowania studiów podyplomowych, szkoleń, konferencji,
  4. projekty realizowane i współrealizowane przez Szkołę, a pozyskane w szczególności ze współpracy z zewnętrznymi jednostkami gospodarczymi, jednostkami administracji rządowej i pozarządowej, UE i inne.
 3. Kontroli rozliczeń finansowych Szkoły dokonuje Kwestura AGH.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prorektor AGH ds. Nauki.