Informacje o Szkole \ Misja i cele

Budynek Główny AGH - A0

Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla stanowi część Akademii Górniczo-Hutniczej, uczelni założonej w 1919 roku dla kształcenia specjalistów w dziedzinie poszukiwania, wydobywania, przerabiania i wykorzystania surowców mineralnych. Akademia jest dobrze wyposażona w aparaturę naukowo-badawczą, w tym informatyczną sieć łączności z podobnymi instytucjami w Polsce i za granicą. Uczelnia stale się rozwija lecz zmienia przy tym swój charakter. Zwykłe pozyskiwanie surowców dla gospodarki musi być rozszerzone o ich bardziej kompleksowe wykorzystanie, głębszą przeróbkę, zastosowanie nowych "czystszych" technologii.

Tereny AGH

Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla stanowi odpowiedź uczelni na takie wyzwanie, będąc placówką naukowo-dydaktyczną stojącą ponad formalnymi podziałami na zakłady, katedry czy instytuty. Wykorzystuje ona w działalności na rzecz ochrony środowiska wszystkie jednostki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz innych uczelni i ośrodków naukowych nie tylko krakowskich.
Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla zajmuje się głównie:

 • techniczno-technologicznymi zagadnieniami ochrony środowiska, w tym projektowaniem i doborem procesów o znikomej szkodliwości dla środowiska zewnętrznego oraz środowiska pracy,
 • przygotowaniem i budową zabezpieczeń przed emisjami zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych oraz hałasem tak, by były one ograniczane już „u źródła”,
 • promowaniem tzw. „czystszych technologii”,
 • prowadzeniem prac naukowo-badawczych nad ogólnymi i szczegółowymi rozwiązaniami, zmierzającymi do obniżenia poziomu ryzyka ekologicznego we wszystkich dziedzinach gospodarki,
 • opiniowaniem prac i projektów łączących się z problemami ochrony środowiska,
 • wszechstronnym doradztwem z dziedziny techniczno-technologicznych zabezpieczeń środowiska przed zanieczyszczeniami,
 • działaniami na rzecz transferu nowoczesnych technologii proekologicznych do Polski,
 • współudziałem z innymi uczelniami, jednostkami badawczymi oraz administracją państwową i samorządową w zakresie ochrony środowiska i ekorozwoju,
 • współpracą z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi,
 • szkoleniem podyplomowym dla służb ochrony i kontroli środowiska oraz nauczycieli średnich szkół technicznych wykładających przedmioty związane z ochroną środowiska,
 • prowadzeniem kursów i studiów podyplomowych dla służb ochrony środowiska z krajów ościennych z udziałem wykładowców z państw zachodnich,
 • organizowaniem krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji o tematyce związanej z ochroną środowiska dla pracowników naukowo-badawczych i służb ochrony środowiska,
 • kształtowaniem proekologicznych postaw pracowników i studentów.

Organami Szkoły są:

 • Rada Programowa Szkoły, Przewodniczący: prof. dr hab. MARIUSZ HOLTZER
 • Kierownik Szkoły: dr hab. inż. Marian Banaś prof. AGH