Studia Podyplomowe \ Logistyka Gospodarki Odpadami

Studia podyplomowe z zakresu Logistyka Gospodarki Odpadami


Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych

Jedna edycja studiów trwa przez dwa semestry od dnia 20.10.2012 do dnia. 30.06.2013. Studia będą się odbywać w soboty i w niedziele co 2 tygodnie i będą obejmować 160 godzin zajęć wykładów monograficznych, ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych, wizyt w zakładach gospodarki odpadami


Cel studiów podyplomowych

Ustawiczne kształcenie pracowników inżynieryjno - technicznych gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach i w orga¬nach administracji samorządowej w zakresie przetwarzania, utylizacji, zastosowania najlepszych dostępnych technik i zarządzania gospodarką odpadami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.


Zakres tematyczny

  1. Wybrane zagadnienia z prawa krajowego i UE dotyczące gospodarki odpadami.
  2. Gospodarka odpadami komunalnymi,
  3. Gospodarka odpadami przemysłowymi,
  4. Systemy logistyki odpadów,
  5. Projektowanie wybranych procesów gospodarki odpadami,
  6. Zajęcia terenowe (wizytacje nowoczesnych zakładów gospodarki odpadami).

Do kogo studia podyplomowe są adresowane

Studium adresowane jest do osób zainteresowanych tematyką gospodarki odpadami i logistyki tych procesów, a w szczególności do osób profesjonalnie zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwach lub w administracji państwowej i samorządowej.


Kwalifikacje i umiejętności, jakie nabędą absolwenci studiów podyplomowych

Absolwenci studium podyplomowego uzyskają wiedzę i kompetencje w zakresie systemów i procesów gospodarki odpadami w ujęciu logistycznym, ponadto uzyskają wiedzę o przepisach prawnych krajowych i unijnych, źródłach powstawania, technologiach przeróbki, , modernizacji i rekultywacji składowisk odpadów.


Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Udokumentowanie ukończenia co najmniej studiów I-go stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, złożenie wymaganych dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Sposób oceniania wyników nauczania i warunki ukończenia studiów podyplomowych

Egzamin końcowy i obrona pracy dyplomowejKierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz, tel. 12-617-36-32, e-mail: Michlowi@agh.edu.pl


Osoby do kontaktu:

Mgr inż. Katarzyna Kościuszko szczegóły

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kowalski tel. 12-617-31-00, tel.kom. 691953844 , e-mail: wkowalsk@agh.edu.pl